Jauna publisko prasību pārstrukturēšana pieņemta! Kuri valsts parādi tiks strukturēti?

ir pieņemta jauna publisko debitoru parādu pārstrukturēšana, kuru valsts parādus var pārstrukturēt
ir pieņemta jauna publisko debitoru parādu pārstrukturēšana, kuru valsts parādus var pārstrukturēt

Turcijas Lielās Nacionālās asamblejas Ģenerālajā asamblejā tika pieņemts likumprojekts par dažu prasību pārstrukturēšanu un dažu likumu grozīšanu, un tas kļuva par likumu.

No 30. gada 2021. aprīļa tiks pārstrukturēti nodokļi, nodevas un SGK prēmiju parādi un soda naudas. Tie, kas guva labumu no pēdējās pārstrukturēšanas, bet nespēja laikus samaksāt parādus, varēs gūt labumu no pārstrukturēšanas.

Ar likumu tie, kas vēlas pārstrukturēt parādus, līdz 31. augustam vērsīsies attiecīgajās valsts iestādēs. Strukturētos parādus var samaksāt skaidrā naudā vai 18 daļās. Maksājumi sāksies 30. gada 2021. septembrī.

Saskaņā ar pieņemto likumu daži parādi Valsts kases un finanšu ministrijai, Tirdzniecības ministrijai, Sociālās drošības iestādei (SGK), īpašajām provinču administrācijām, pašvaldībām, Investīciju uzraudzības un koordinācijas prezidentūrai (YIKOB) tiks pārstrukturēti ar grozījumu, kas veikts Nodokļu procedūras likums.

Tomēr administratīvās soda naudas, ko uzliek regulatīvās un uzraudzības iestādes, administratīvie sodi, kas uzlikti Kovid-19 apkarošanas jomā, un administratīvie sodi, kas rodas no tabakas un tabakas izstrādājumu lietošanas, netiks izslēgti.

Kreditoru parādi par periodiem pirms šī datuma, ieskaitot 30. gada 2021. aprīli, kuri saskaņā ar likumu tiks iekļauti pārstrukturēšanas jomā, ir šādi:

- Nodokļi un ar tiem saistītie nodokļu sodi, kavējuma procenti un kavējumi, kas saistīti ar nodokļu deklarācijām, kas līdz šai dienai jāiesniedz nodokļos, kuri ietilpst Nodokļu procedūras likuma darbības jomā un kuru pamatā ir deklarācija

- izņemot uzrādītos mehānisko transportlīdzekļu nodokļa otro daļu par 2021. gadu, uzkrātos nodokļus un ar tiem saistītās nodokļu sankcijas, kavējuma procentus, nokavējuma naudas,

- nodokļu sankcijas, administratīvās soda naudas, kas nav atkarīgas no nodokļu bāzes, attiecībā uz veiktajiem konstatējumiem,

- primārie un sekundārie publiskie debitoru parādi, kurus Valsts kases un finanšu ministrijai piesaistītās piedziņas nodaļas ir nodevušas inkasācijas birojam pēcpārbaudei Likuma par sabiedrisko parādu piedziņu ietvaros. Izrakstu par precēm, mašīnām, iekārtām, armatūru un kasieriem, kas nav iekļauti uzskaitē, kaut arī tādi pastāv uzņēmumā vai nav iekļauti uzskaitē, bet nav uzņēmumā, un pārskats par debitoru parādiem no partneriem,

- Muitas nodokļi, administratīvie sodi, procenti, kavētie procenti, nokavētie debitoru parādi, uz kuriem attiecas muitas atbildība saskaņā ar Muitas likumu un citiem saistītiem likumiem, un kurus līdz Tirdzniecības ministrijai pieskaita iekasēšanas biroji. no noteiktajiem periodiem, pēc kuriem seko inkasācijas biroji, kas saistīti ar SGK., lai arī nesamaksātie debitoru parādi ir uzkrāti,

- Apdrošināšanas prēmija, pensiju atskaitīšana un korporatīvā nodrošināšana, bezdarba apdrošināšanas prēmija, sociālā nodrošinājuma atbalsta prēmija, kā arī kavējuma nauda un kavējuma nauda, ​​kas saistīta ar tām, kas saistīta ar 2021. gada aprīli un iepriekšējiem mēnešiem un kas izriet no apdrošināšanas statusa attiecīgo Sociālās apdrošināšanas un Vispārējās veselības apdrošināšanas likums.

- izvēles apdrošināšanas prēmijas un kopienas apdrošināšanas prēmijas, kas saistītas ar 2021. gada aprīli un iepriekšējiem mēnešiem, kā arī kavētās soda naudas un kavētās maksas,

- apdrošināšanas prēmija, kas aprēķināta par trūkstošo darba apjomu iepriekšējas novērtēšanas, izpētes vai īpašu konstrukciju un darbu, kas ir konkursa priekšmets, noteikšanas rezultātā, kā arī kavējuma nauda un kavējuma palielinājums to dēļ,

- administratīvie naudas sodi, kas saistīti ar darbībām, kas izdarītas un piemērotas saskaņā ar attiecīgajiem likumiem, un kavējuma nauda un kavējuma palielinājums to dēļ,

- zīmogods, īpašais darījumu nodoklis un iemaksa izglītībā un ar to saistītie nokavējuma nauda par 2021. gada aprīli un iepriekšējiem mēnešiem, kas tiek ievēroti saskaņā ar attiecīgajiem likumiem,

- īpašu provinču administrāciju primārie un papildu valsts debitoru parādi, kas tiek ievēroti saskaņā ar likumu Nr. 6183 un kuru maksāšanas termiņi ir pirms šī datuma, ieskaitot 30. gada 2021. aprīli, bet nav samaksāti no regulas publicēšanas dienas

D-PPI MĒNEŠA IZMAIŅU LIKUMS, KAS IZMANTOJAMS APRĒĶINĀ

Likums paredz arī parādu pārstrukturēšanu pašvaldībām. Saskaņā ar to nodokļi un ar tiem saistītie nodokļu sodi, kavējuma procenti un palielinājumi, kas saistīti ar nodokļu deklarācijām, bija jāiesniedz līdz šim datumam par periodiem pirms 30. gada 2021. aprīļa Nodokļu procesa likuma darbības jomā; Attiecībā uz 2021. gadu likuma darbības jomā ietilpst arī nodoklis, kas uzkrājies pirms minētā datuma, un ar to saistītās nodokļu sankcijas, kavējuma procenti un kavējumu paaugstinājumi.

No otras puses, pašvaldību maksas un debitoru parādi, kuriem saskaņā ar likumu “Par pašvaldību ieņēmumiem” ir jāsamaksā līdz 30. gada 2021. aprīlim, bet kas nav samaksāti, sākot ar šo noteikumu publicēšanas datumu; Pašvaldības likuma "Par pašvaldībām" darbības jomā saņems neapmaksātu ūdens, notekūdeņu un cieto atkritumu maksu no šo noteikumu publicēšanas datuma, lai gan termiņš ir attiecīgais datums; Saskaņā ar metropoles pašvaldību vides likuma rakstu "Pienākums saņemt atļauju, apstrādi un apglabāšanu", neapmaksātie debitoru par cietajiem atkritumiem priekšlikuma pieņemšanas dienā, kaut arī maksājuma termiņš ir pirms 30. gada 2021. aprīļa, un visi saistītie papildu debitoru parādi ir iekļauti arī strukturēšanā.

Saskaņā ar likumu D-PPI mēneša izmaiņu likme, kas jāizmanto regulas īstenošanā, ir Turcijas Statistikas institūta noteiktā vairumtirdzniecības cenu indeksa (WPI) mēneša izmaiņu likme par katru mēnesi līdz 31. decembrim, 2004. gada un ražotāju cenu indeksa (PPI) mēneša izmaiņu likme uz 1. gada 2005. janvāri izteiks vietējo ražotāju cenu indeksa (D-PPI) mēneša izmaiņu likmi no 1. gada 2014. janvāra un likme 1 procenti mēnesī no 2016. gada 0,35. novembra.

FINANŠU SAŅĒMĒJI, KURIEM VAR BŪT IEKASĒT

Daži debitoru parādi, kas ir pabeigti ar likumu, arī tiek pārstrukturēti. Attiecīgi no debitoru parādiem, kas ir pakļauti Valsts kases un finanšu ministrijai, īpašām provinču administrācijām un ar pašvaldībām saistītiem piedziņas birojiem, tiks atbrīvoti no regulas pieņemšanas un publicēšanas dienas:

- Sākot ar šīs regulas publicēšanas dienu, papildu debitoru parādu vietā, ja nesamaksātā nodokļu daļa, kas vēl nav beigusies, un ar to saistītie publiskie debitoru parādi, piemēram, nokavējuma procenti un nokavējuma procenti, un neapmaksātie debitoru parādi sastāv tikai no papildu debitoru parādiem. , -Summa, kas jāaprēķina, pamatojoties uz mēneša PPI izmaiņu likmi; Ar nosacījumu, ka tie tiek pilnībā apmaksāti likumā noteiktajā laikā un veidā, sekundārie publiskie debitoru parādi, piemēram, nokavējuma procenti un nokavējuma nauda nodokļu dēļ, un visas nodokļu sankcijas un kavējumu palielinājumi, kas saistīti ar šiem sodiem, ieskaitot tos, kas ir samaksāti. samaksāts iepriekš,

- 50 procenti no maksājamajām, bet nesamaksātajām nodokļu sankcijām vai maksājuma periods vēl nav pagājis, neatkarīgi no nodokļu bāzes, un 50 procenti no nodokļu sodiem, kas uzlikti sakarā ar dalību, un šī summa tiks aprēķināta, pamatojoties uz mēneša izmaiņu likmi D-PPI līdz šīs regulas publicēšanai nokavējuma naudas vietā; summa; Ja nesamaksāto debitoru parādu veido tikai nokavējuma procenti, summa, kas jāaprēķina, pamatojoties uz D-PPI ikmēneša izmaiņu likmēm nokavējuma procentu vietā, atlikušie XNUMX procenti soda naudas un visas kavējuma naudas, kas saistītas ar šīm soda sankcijām, ar nosacījumu, ka tie tiek pilnībā apmaksāti likumā noteiktajā laikā un veidā,

- Summa, kas jāaprēķina, pamatojoties uz D-PPI ikmēneša izmaiņu likmi līdz likuma publicēšanai, nevis saistīto publisko debitoru parādu, piemēram, procentu, nokavējuma procentu, nokavējuma naudas, kas vēl nav samaksāti, vai kuru maksājuma periods ir beidzies, vēl nav pieņemti, un visi šajā regulā uzskaitītie administratīvie sodi ir saistīti ar tiem,

- Gadījumā, ja neapmaksātā daļa no citiem primārajiem publiskajiem debitoru parādiem, kuri vēl nav samaksāti vai kuru maksājumu periods vēl nav pagājis, un sekundārie publiskie debitoru parādi, piemēram, procenti, soda procenti, nokavējuma procenti un nokavējuma procenti, kas saistīti ar šiem debitoru parādiem un neapmaksāto debitoru parādu veido tikai papildu debitoru parādi. Visi sekundārie publiskie debitoru parādi, piemēram, procenti, soda procenti, kavētie procenti, nokavējuma nauda, ​​ar nosacījumu, ka summa, kas jāaprēķina, pamatojoties uz D- PPI līdz šīs regulas publicēšanas datumam tiek maksāta pilnībā likumā noteiktajā laikā un veidā, nevis sekundārie debitoru parādi,

- Visi procentu debitoru parādi, kas aprēķināti saskaņā ar likumu "Par atsevišķu publisko debitoru parādu piedziņu ar norēķinu kārtību", aprēķinot divu procentu likmi, ja summas, kas netika samaksātas līdz šo noteikumu publicēšanas datumam, tika samaksātas saskaņā ar pirmie divi panti Likumā par izlīguma kārtību un atsevišķu sabiedrisko prasījumu piedziņu.

NEMAKSĀTU MUITAS NODOKĻU STRUKTURĒŠANA

Saskaņā ar likumu nesamaksāto vai vēl nesamaksāto muitas nodokļu daļu, kurai seko Tirdzniecības ministrijai piesaistītie iekasēšanas biroji, maksā līdz šo noteikumu publicēšanas dienai no sekundārajiem publiskajiem debitoru parādiem, piemēram, procentiem, nokavējuma procentiem un nokavējuma naudām. No summas, kas jāaprēķina, pamatojoties uz mēneša PPI izmaiņu likmēm un visu administratīvo sodu iekasēšanu.

Tirdzniecības ministrijas administratīvie sodi, kas nav samaksāti vai kuriem vēl nav beidzies derīgums muitas atbildības dēļ, un 50 procenti no administratīvajiem naudas sodiem, kas uzlikti sakarā ar Likuma par līdzdalību noteikumiem, tiek pilnībā samaksāti noteiktajā laikā un veidā. Pārējie 50 procenti netiks samaksāti.

30 procentus no uzliktajiem administratīvajiem naudas sodiem atkarībā no preču muitas noformētās vērtības un, ja tāds ir, visu muitas nodokļu oriģinālu un ar tiem saistīto publisko debitoru parādu, piemēram, procentu, kavējuma procentu, kavējuma pieauguma, oriģinālu aprēķinās, pamatojoties uz ikmēneša D -PII likmes līdz šīs regulas publicēšanai. Ja summa ir pilnībā samaksāta, atlikušie 70 procenti soda naudas un visi sekundārie publiskie debitoru parādi, piemēram, procenti, nokavējuma procenti, nokavējuma nauda sākotnējo debitoru parādu dēļ, netiks iekasēta. savākti.

Saskaņā ar likumu mehānisko transportlīdzekļu nodoklis, kas jāmaksā par katru transportlīdzekli pirms regulas pieņemšanas, satiksmes administratīvais naudas sods saskaņā ar Autoceļu satiksmes likumu, ceļa nodeva, kas jāiekasē saskaņā ar atcelto Likumu par transportlīdzekļu izveidošanu un nodevām autoceļu ģenerāldirekcija un Likums par autoceļu ģenerāldirektorāta pakalpojumiem, un ja vismaz 10 procenti no summas, kas jāaprēķina, pamatojoties uz D-PPI ikmēneša izmaiņu likmi, un koeficienta summa tiek maksāta nevis administratīvais naudas sods un procenti, nokavējuma procenti, nokavējuma nauda sakarā ar šiem debitoru parādiem, zinātniskā pārbaude būs atļauta likumā noteiktajā nomaksas perioda laikā.

Lai tabakas izstrādājumu, makaronu, cigarešu palagu un alkoholisko dzērienu ražotāji un importētāji varētu izmantot privātās etiķetes un izkārtnes, kuras jāizmanto Valsts kases un finanšu ministrijas pilnvaru ietvaros, produktu privātais patēriņš iekļauts attiecīgajās Speciālā patēriņa nodokļa likuma tabulās, kas tika strukturēts ar šo likumu: nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, kas maksājams pēc 1. gada 2020. oktobra, zīmoga nodoklis, kas izriet no šo nodokļu deklarēšanas, un kavējuma procenti un novēlota paaugstināšana sakarā ar šie nodokļi, nevis kavējuma procenti un novēlota palielināšana, visa summa, kas jāaprēķina, pamatojoties uz D-PPI ikmēneša izmaiņu likmēm līdz regulas publicēšanai.

Ja summas, kas strukturētas regulas darbības jomā, netiek samaksātas noteiktajā laikā un veidā, termiņš netiks mainīts.

PAŠVALDĪBA UN YIKOB SAŅEMAMĀS DARBĪBAS

Saskaņā ar Pašvaldību ieņēmumu likuma pantiem ar nosaukumu “Darbi, par kuriem jāmaksā maksa” un “Muzeja ieejas maksa un akcijas no raktuvēm uz pašvaldībām”, iekasējamās maksas un akcijas, kā arī debitoru parādu par ūdeni, notekūdeņiem un cietajiem atkritumiem saņemšana ir iekasējama. līdz 30. gada 2021. aprīlim, lai gan šīs regulas publicēšanas datums Gadījumā, ja summas, kas noteiktas aprēķinu rezultātā par nesamaksātajiem, tiek samaksātas, tiks iekasēta visa veida soda nauda un palielinājumi, kas saistīti ar šiem debitoru parādiem. jāatsakās.

Galvaspilsētas pašvaldības saskaņā ar Vides likuma pantu “Pienākums saņemt atļauju, apstrādi un apglabāšanu”, visas nesamaksātās maksas par cietajiem atkritumiem, kas maksājamas līdz 30. gada 2021. aprīlim, un visa veida līgumus, piemēram, procentus, nokavējuma procenti, nokavējuma nauda, ​​kas ar tiem saistīta. Gadījumā, ja tiek samaksātas summas, kas jāaprēķina par cenu paaugstināšanu, soda nauda, ​​kavējuma procenti un procenti, kas saistīti ar šiem debitoru parādiem, netiks samaksāti.

Stambulas Ūdens un kanalizācijas administrācijas ģenerāldirektorāta izveidošanas un pienākumu likuma ietvaros metropoles pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas administrācijas tiks iekasētas visu neapmaksāto ūdens un notekūdeņu izmaksu oriģinālu un noteikto summu apmaksas gadījumā. aprēķinu rezultātā procenti, kavējuma procenti, nokavējuma naudas nebūs.

No otras puses, ar regulu arī sākotnējie YIKOB debitoru parādi, kas nav samaksāti, lai arī to termiņš ir pirms 30. gada 2021. aprīļa un kuri tiek uzraudzīti saskaņā ar Likumu par publisko parādu piedziņu, un saistītie papildparādi. būt strukturētam.

Armīns

sohbet

Esi pirmais, kas komentē

Yorumlar